#Adopcja

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie

serdecznie zaprasza wszystkich uczniów klas I-VIII

szczecińskich szkół podstawowych

do udziału w kolejnej II edycji konkursu plastycznego #Adopcja

Do wygrania cenne nagrody!

W załączeniu przesyłamy regulamin oraz karty zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie.

Plakaty w większym wymiarze postaramy się dowieść osobiście w najbliższym czasie.

Z pozdrowieniami

Zespół Ośrodka

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
#Adopcja

 

 • 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym #Adopcja zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin, tel. 91 442 50 85, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Koordynatorem Konkursu jest pani Joanna Strzałek tel: 661032291.

 

 • 2.

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest:

 1. pobudzanie wyobraźni, kreatywności i inwencji twórczej dzieci i młodzieży,
 2. motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych,
 3. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych
  miasta Szczecin,
 4. kształtowanie empatii i wrażliwości,
 5. kształtowanie u młodego pokolenia poczucia odpowiedzialności,
 6. popularyzacja wiedzy i świadomości w zakresie adopcji,
 7. propagowanie jawności adopcji.

 

 • 3.

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Szczecin.
 2. Kategorie wiekowe:
  1. Klasy I – III
  2. Klasy IV – VI
  3. Klasy VII – VIII

 

 • 4.

PRACA KONKURSOWA

 1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
 2. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 lub A4
 3. forma i technika – dowolna,
 4. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną pracę.
 6. Każda praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie metryczkę: nazwisko autora, imię autora, klasę, szkołę.

 

 • 5.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do dnia 15.12.2022 roku na adres: Ośrodek Adopcyjny SRK ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin.
 4. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac plastycznych.
 5. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu, nadesłane lub dostarczone do dnia 11.2022 r.
 6. W wypadku przesłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinien się znaleźć dopisek: Praca na konkurs #Adopcja
 7. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu terminów wskazanych w pkt. 3 decyduje data stempla pocztowego.
 8. Do pracy konkursowej powinna być załączona podpisana przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika zgoda, której treść zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 • 6.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Jury powołane przez Organizatora wyłoni spośród przekazanych prac laureatów w trzech kategoriach wiekowych.
 2. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
 3. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 4. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
 5. sposób ujęcia tematu,
 6. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
 7. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31.12.2022 r.
 9. Szkoły o wynikach konkursu zostaną powiadomione przez Organizatora telefonicznie lub mailowo.

 

 

 

 

 

 • 7.

NAGRODY W KONKURSIE

 1. Laureaci Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród i otwarcia wystawy nagrodzonych prac.
 2. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora.
 • 1 miejsce – tablet
 • 2 miejsce – głośnik bezprzewodowy JBL
 • 3 miejsce – smartwatch
 1. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

 

 • 8.

DANE OSOBOWE I EKSPOZYCJA PRAC

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Zgodnie z 6 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
 3. Dane osobowe Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konkursu.
 4. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszeniowym Konkursu zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników.
 5. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000 z późn.zm.),
 6. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.
 7. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania wszystkich zgłoszonych w Konkursie prac, w tym nagrodzonych i wyróżnionych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia prac w celach promocyjnych.
 10. Uczestnicy konkursu i ich rodzice/opiekunowie prawni zapewniają, że nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie pracy lub hasła na stronie internetowej oraz w innych przypadkach publicznego udostępniania.
 11. Uczestnicy konkursu oraz ich rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu oraz materiałów promocyjno-informacyjnych Organizatora.
 12. Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz w przypadku innych publikacji zdjęć.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do późniejszego wystawienia bądź wykorzystania zdjęć i prac do publikacji w ramach działalności Organizatora.

 

 • 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu – zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.
 2. Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie adopcje.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania projektu konkursowego
  w celach informacyjnych i edukacyjnych.

 

Załączniki do Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia do konkursu.
 2. Załącznik nr 2 – Zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

 

 

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Konkurs Plastyczny

#Adopcja

 

 

 1. Nazwa, adres szkoły, telefon, e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nazwiska i imiona uczniów zgłaszanych w Konkursie
  1. …………………………………………………………………, klasa …………….
  2. …………………………………………………………………, klasa …………….
  3. …………………………………………………………………, klasa …………….
  4. …………………………………………………………………, klasa …………….
  5. …………………………………………………………………, klasa …………….
  6. …………………………………………………………………, klasa …………….

Imię i nazwisko nauczyciela koordynującego konkurs ………………………………………………..

………………………………………………………….

         pieczątka szkoły

Załącznik nr 2

 

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………

(imię i nazwisko)

w konkursie plastycznym #Adopcja.

 1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku, nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000 z późn.zm.).
 2. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………………..                                       …..…………………………………

              miejscowość i data                                                                               (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)