Deklaracja dostępności

Procedura dostępu alternatywnego

dla osób ze szczególnymi potrzebami

w Ośrodku Adopcyjnym

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie

 

Zapisy wprowadzające

 1. Procedury regulują sposób zapewnienia dostępu alternatywnego w przypadku, gdy Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ze względów technicznych lub prawnych nie będzie w stanie zapewnić minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (zwanej dalej Ustawą o zapewnianiu dostępności) oraz Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów.
 2. Osoby ze szczególnymi potrzebami to takie, które ze względu na swoje cechy albo okoliczności w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych sferach życia na równi z innymi osobami.
 3. Do osób ze szczególnymi potrzebami zaliczamy, m. in.:
 • osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, na wózkach, poruszające się o kulach,
 • osoby niewidome i słabowidzące,
 • osoby głuche i słabosłyszące,
 • osoby w kryzysach psychicznych,
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osoby ze spektrum autyzmu,
 • osoby z ograniczonymi możliwościami poznawczymi,
 • osoby starsze,
 • osoby przewlekle chore,
 • osoby z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
 • osoby o niższym wzroście (w tym również dzieci),
 • kobiety w ciąży.
 1. Każdy pracownik Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej niezależnie od niniejszych procedur, widząc osobę ze szczególnymi potrzebami, a w szczególności osobę starszą, kobietę w ciąży, osobę z dzieckiem do lat 4, osobę poruszającą się z białą laską lub psem przewodnikiem znajdującą się w budynku lub w jego otoczeniu wychodzi z inicjatywą nawiązania kontaktu. Przeprowadza wstępną rozmowę ustalając cel wizyty. W razie konieczności pomaga w dotarciu do celu.

 

 1. Osoby ze szczególnymi potrzebami są załatwiane poza kolejnością, o ile zapytane wyrażą taką chęć.

 

 1. Procedura określa zasady postępowania pracowników Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami i obowiązuje we wszystkich lokalizacjach.

 

 1. Każda osoba ze szczególnymi potrzebami ma prawo do czynnego korzystania z oferty Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i oczekiwania zapewnienia dostępności zajęć oraz wydarzeń.

 

 1. Każdy ma prawo złożyć wniosek do Ośrodka Adopcyjnego SRK o zapewnienie dostępności.

 

 1. Niniejszą procedurę udostępnia się do wiadomości wszystkich zainteresowanych poprzez jej zamieszczenie: na stronie internetowej Ośrodka Adopcyjnego SRK:adopcje.pl.

Dostęp alternatywny

 1. Jednostka, która ze względów technicznych lub prawnych nie jest w stanie zapewnić dostępności jej usług osobie ze szczególnymi potrzebami na równych prawach z innymi, zobowiązany jest zapewnić dostęp alternatywny.

 

 1. Dostęp alternatywny w zakresie architektonicznym oraz informacyjno- komunikacyjnym polega w szczególności na:
 • zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby,
 • zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • wprowadzeniu takiej organizacji, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
 1. Dostęp alternatywny w zakresie dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej polega w szczególności na umożliwieniu kontaktu:
 • telefonicznego,
 • korespondencyjnego,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • za pomocą tłumacza języka migowego,
 • za pomocą tłumacza przewodnika.
 1. Ośrodek Adopcyjny SRK na stronie internetowej adopcje.pl w zakładce Dostępność opublikuje informację o sposobie zapewnienia dostępu alternatywnego dla dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej.

 

Dostęp alternatywny w zakresie architektonicznym

 1. Do głównego wejścia prowadzą schody, albowiem siedziba Ośrodka Adopcyjnego SRK mieści się na II piętrze budynku. Budynek nie posiada bezpośredniego wejścia na poziom „0” bez ograniczeń architektonicznych.

 

 1. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka Adopcyjnego SRK.

 

 1. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Ośrodka Adopcyjnego SRK.

 

 1. Budynek, gdzie zlokalizowany jest Ośrodek Adopcyjny SRK posiada jedną klatkę schodową, która prowadzi na każdy poziom budynku. Budynek nie posiada windy.

 

 1. W budynku nie ma innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Na terenie Ośrodka Adopcyjnego SRK znajduje się podwórko i wyznaczone miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, w tym dla w/w instytucji.

 

 1. Do Ośrodka Adopcyjnego SRK może wejść osoba z psem asystującym.

 

 • W Ośrodku Adopcyjnym SRK nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 1. Wejścia budynku nie posiadają lokalizatorów dźwiękowych dla osób słabowidzących i niewidomych.

 

 1. W budynku nie ma poziomych oznaczeń informacyjno-dotykowych umożliwiających poruszanie się po budynku osobom słabowidzącym i niewidomym.

 

 1. W Ośrodku Adopcyjnym SRK znajduje się informacja w formie schematu na temat rozkładu budynku pomieszczeń oraz oznaczenie drogi ewakuacyjnej.

 

 1. W budynku nie ma oznaczeń na drzwiach czytelnych dla osób słabowidzących i niewidomych.

 

 1. Osobom ze szczególnymi potrzebami przy załatwianiu spraw dotyczących Ośrodka Adopcyjnego SRK pomocy udziela Dyrektor. Zakres pomocy świadczonej przez pracowników Ośrodka Adopcyjnego SRK, w tym Dyrektora obejmuje:
 • asystę/pomoc przy wejściu i zejściu po schodach do Ośrodka Adopcyjnego SRK;
 • asystę podczas poruszania się wewnątrz budynku,
 • w razie potrzeby asystę podczas oczekiwania na pracownika zajmującego się sprawą merytoryczną,
 • zapewnienie pomocy w razie konieczności ewakuacji,
 • udzielenie podstawowych informacji dotyczących pracy instytucji i zakresu pomocy świadczonej przez wyznaczonego pracownika.

 

 1. Osoba z trudnością w komunikowaniu się może załatwić sprawę przy pomocy osoby towarzyszącej, którą może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę ze szczególnymi potrzebami.

 

 1. Osoba głuchoniema lub niedosłysząca znająca język polski może skorzystać z udostępnionego stanowiska komputerowego znajdującego się w Ośrodku Adopcyjnym SRK w celu prowadzenia komunikacji w formie pisemnej.

 

 1. W celu skorzystania z asysty pracownika Ośrodka Adopcyjnego SRK, osoba o szczególnych potrzebach powinna z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem skontaktować się telefonicznie z instytucją lub poinformować przez domofon o potrzebie takiego wsparcia.

 

 1. Istnieje możliwość przyjęcia osoby ze szczególnymi potrzebami przy załatwianiu spraw dotyczących Ośrodka Adopcyjnego SRK w budynku na ulicy Starzyńskiego 2, gdzie znajdują się windy i jest bezpośrednie wejście z poziomu „0” bez ograniczeń architektonicznych. W celu skorzystania z takiego wsparcia osoba powinna z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, skontaktować się telefonicznie z instytucją, celem powiadomienia o potrzebie takiej formy pomocy.

 

Dostęp alternatywny w zakresie informacyjno-komunikacyjnym

 1. Ośrodek Adopcyjny SRK nie zapewnia obsługi poprzez MMS, komunikatory internetowe oraz komunikację audiowizualną. Z instytucją można skontaktować się:
 • osobiście w siedzibie Ośrodka Adopcyjnego SRK mieszczącej się przy ulicy Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin (II piętro);
 • telefonicznie pod numerem: tel. 914 425 085, tel. kom. 796 425 08;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: adopcje@adopcje.pl
 • korespondencyjnie pod adresem: Ośrodek Adopcyjny SRK, ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin.
 1. Brak możliwości wykorzystania na bieżąco zdalnego dostępu online do usług tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje. W przypadku chęci skorzystania z usługi tłumacza migowego należy przynajmniej 3 dni przed planowaną wizytą zgłosić ten zamiar do Ośrodka Adopcyjnego SRK, a także wskazać metodę komunikowania się.

 

 1. Zgłoszenie można dokonać:
 • e-mailowo – wysyłając na adres poczty elektronicznej Ośrodka Adopcyjnego SRK wiadomość z prośbą o zapewnienie tłumacza migowego, podając następujące informacje: a) krótki opis lub cel sprawy, b) imię i nazwisko, c) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu oraz danych kontaktowych takich jak: e-mail, telefon – przez osobę trzecią, adres korespondencyjny, d) wskazanie metody komunikowania się: polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych.
 • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, podając dane wymienione powyżej.

 

 1. Ośrodek Adopcyjny SRK jest zobowiązany zapewnić usługę tłumacza w terminie wyznaczonym lub uzgodnionym. Jeżeli instytucja nie ma możliwości zapewnienia usługi tłumacza, wówczas:
 • zawiadamia wnioskodawcę o tym i uzasadnia ten fakt,
 • wyznacza możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji usługi.

 

 1. Ośrodek Adopcyjny SRK nie ma urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących (pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia). Osoba słabosłysząca może zgłosić potrzebę załatwienia sprawy w wyciszonym pomieszczeniu, a pracownik jest zobowiązany to umożliwić.

 

 1. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą przyjść do siedziby Ośrodka Adopcyjnego SRK z własnym tłumaczem lub własnym urządzeniem, które ułatwi załatwienie sprawy.

 

7. Ośrodek Adopcyjny SRK zapewnia dostępność cyfrowy strony internetowej w zakresie osób słabowidzących poprzez możliwość użycia wysokiego kontrastu lub zmiany rozmiaru czcionki (rozmiar M, L, XL).

 Wniosek o zapewnienie  dostępności

 1. W sytuacji gdy proponowane przez Ośrodek Adopcyjny SRK rozwiązania zapewniające dostępność alternatywną w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym  nie są wystarczające, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić  z „wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej”.

 

 1. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych procedur. Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:
 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 • rodzaj sprawy, którą wnioskodawca chce załatwić, cel wizyty.

 

 1. Wniosek o zapewnienie dostępności można złożyć:
 • osobiście – składając go w siedzibie instytucji;
 • listownie – wysyłając na adres korespondencyjny;
 • e-mailowo – przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Ośrodka Adopcyjnego SRK.
 1. Dyrekcja Ośrodka Adopcyjnego SRK zrealizuje wniosek niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia. W przypadku, gdy dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Ośrodek Adopcyjny SRK niezwłocznie poinformuje wnioskodawcę o możliwym terminie realizacji wniosku, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

 

 

Dostęp alternatywny w zakresie treści cyfrowych

 

 

 1. Jeśli Ośrodek Adopcyjny SRK nie jest w stanie zapewnić  dostępności cyfrowej strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej lub elementów tych stron, osoba ze szczególnymi potrzebami może:
 • skontaktować się z instytucją pod numerem telefonu  914 425 085, tel. kom. 796 425 08.
 • wysłać pisemną informacje o braku dostępności cyfrowej, ze wskazaniem problemu na adres korespondencyjny Ośrodka Adopcyjnego SRK lub na adres e-mail.
 1. Pracownik może zapewnić dostęp alternatywny do treści cyfrowej w następujący sposób:
 • kontakt telefoniczny (np. odczytanie informacji, opisanie filmu bez audiodeskrypcji);
 • poczta email (np. przesłanie dokumentu w formacie tekstowym);
 • korespondencyjnie (np. przesłanie dokumentu w formacie tekstowym na wskazany adres korespondencyjny).
 1. Przyjmuje się, że informacja o objętości do 1 strony A4 może zostać odczytana od ręki. Na przesłanie dokumentu w formie tekstowej, odczytanie dłuższych tekstów lub tłumaczenie migowe należy się umówić w innym terminie,  z zastrzeżeniem, że terminy procedury są regulowane ustawowo, tj.: 7 dni, z możliwością przedłużenia do 2 miesięcy od otrzymania wniosku.

 

 1. Ośrodek Adopcyjny SRK jest zobowiązany do:
 • każdorazowego pisemnego informowania Koordynatora ds. Dostępności o wpłynięciu pisemnego żądania;
 • pisemnego informowania Koordynatora ds. Dostępności o sposobie jego rozpatrzenia.

 

 1. Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów.

 

 1. Każdy ma prawo wystąpić do Ośrodka Adopcyjnego SRK z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej albo jej elementu lub  o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

 1. Żądanie mieszkańca powinno zawierać:
 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu, którego wniosek dotyczy,
 • sposób kontaktu,
 • formę przekazania niedostępnej treści,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 1. Żądanie można złożyć wypełniając Formularz żądania o udostępnienie informacji niedostępnej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych Procedur oraz:

-osobiście – składając go w siedzibie Ośrodka Adopcyjnego SRK;

-listownie – wysyłając na adres korespondencyjny;

-e-mailowo – przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Ośrodka Adopcyjnego SRK.

 1. Dyrekcja Ośrodka Adopcyjnego SRK zrealizuje wniosek niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia. W przypadku, gdy dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Ośrodek Adopcyjny SRK niezwłocznie poinformuje wnioskodawcę o możliwym terminie realizacji wniosku, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej
 2. Żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej lub jej elementów

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej

 

 

 

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

 1. Mickiewicza 3,

70-383 Szczecin

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej.

 1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………
 2. Wskaż preferowaną formę kontaktu ze strony urzędu i podaj wybrane dane kontaktowe:

□ telefonicznie:……………………………………………………………………………….

□ e-mailowo: ………………………………………………………………………………..

□ korespondencyjnie: ……………………………………………………………………….

□ telefonicznie przez osobę trzecią: …………………………………………………………

 1. Wskaż i krótko opisz brak dostępności:

□ architektonicznej: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… □ informacyjno-komunikacyjnej: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

 1. Krótko opisz oczekiwany sposób zapewnienia dostępności przez Ośrodek Adopcyjny SRK. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….……
 2. Określ rodzaj sprawy, którą chcesz załatwić w siedzibie Ośrodka Adopcyjnego SRK (jeśli dotyczy):

……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….…………………………………………

 

 

 

 

 

 

……………………                                                                                                           …………………….

miejscowość, data,                                                                                                 podpis Wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów

 

 

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

 1. Mickiewicza 3,

70-383 Szczecin

 

 

 

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów

 

 1. Imię i nazwisko:

 

 1. Wskaż preferowaną formę kontaktu ze strony urzędu i podaj wybrane dane kontaktowe:

□ telefonicznie:……………………………………………………………………………….

□ e-mailowo: ………………………………………………………………………………..

□ korespondencyjnie: ……………………………………………………………………….

 

 1. Czego dotyczy żądanie: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Wskaż stronę internetową lub element strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo:

□ strony internetowej lub jej elementu, która ma być dostępna cyfrowo,

□ alternatywne udostępnienie,

□ korespondencyjnie.

 

 1. Wskaż preferowany przez Ciebie sposób dostępu alternatywnego, jeżeli dotyczy. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

……………………                                                                                                …………………….

miejscowość, data,                                                                                                 podpis Wnioskodawcy