Akty Prawne

Nasz Ośrodek będzie jednym z ośrodków, który spełnił określone ustawą wymagania i będzie dalej realizował zadania związane z procesem adopcyjnym na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Warto się zapoznać…

AKTY PRAWNE:

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 25 lutego 1994 r. z późn. zm. (Dz.U. Nr 83 poz. 417 z 1995 r.) – art. 114-127
 • Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 29 września 1986 roku z późn. zm. (Dz.U. Nr , poz. z 1995 r.) – art. 47-49
 • Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku z późn. zm. (Dz.U. Nr , poz. z 1995 r.)- art. 585-589
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku  (Dz.U. Nr 16, poz. 71 z 1991 r.)
 • Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z 29 maja 1993 roku  (Dz. U. Nr 39, poz.448 z 2000 r.)
 • Europejska konwencja o przysposobieniu dzieci z 1967 roku  (Dz.U. Nr 99, poz.1157 z 1999 r.)
 • Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci z 1996 roku (DZ.U. Nr 107, poz.1128 z 1997 r.)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593) – dotyczy rodzin zastępczych
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2004 roku w sprawie rodzin zastępczych (Dz.U. Nr 233, poz. 2344)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 80, poz.900) – dotyczy rodzinnych domów dziecka
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z dnia 6 czerwca 2011 r., w sprawie ośrodków adopcyjnych ( Dziennik Ustaw 2011 Nr 149, poz.887)