Konkurs plastyczny # Adopcja

Szanowni Państwo,

Zespół Ośrodka Adopcyjnego zaprasza do udziału w konkursie!

Celem Konkursu jest:

 1. Pobudzanie wyobraźni, kreatywności i inwencji twórczej dzieci i młodzieży,
 2. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych,
 3. Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych
  miasta Szczecin,
 4. Kształtowanie empatii i wrażliwości,
 5. Kształtowanie u młodego pokolenia poczucia odpowiedzialności,
 6. Popularyzacja wiedzy i świadomości w zakresie adopcji,
 7. Propagowanie jawności adopcji.

 

adocka konkurs plastyczny 1

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
#Adopcja

 

 • 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym #Adopcja zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin, tel. 91 442 50 85, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Koordynatorem Konkursu jest pani Joanna Strzałek (tel: 661032291).

 

 • 2.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

 1. popularyzacja wiedzy i świadomości w zakresie adopcji,
 2. kształtowanie tolerancji i akceptacji wobec osób decydujących się na adopcję oraz dzieci adoptowanych,
 3. kształtowanie obrazu adopcji jako społecznie akceptowanej formy rodzicielstwa,
 4. odejście od postrzegania adopcji jako tematu tabu,
 5. propagowanie jawności adopcji,
 6. kształtowanie empatii i wrażliwości,
 7. kształtowanie u młodego pokolenia poczucia odpowiedzialności,
 8. pielęgnowanie i utrwalanie wartości rodzinnych,
 9. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego,
 10. motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych,
 11. pobudzanie wyobraźni, kreatywności i inwencji twórczej dzieci i młodzieży.

 

 • 3.

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 2. Kategorie wiekowe:
  1. Klasy I – III
  2. Klasy IV – VI
  3. Klasy VII – VIII

 

 • 4.

PRACA KONKURSOWA

 1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
 2. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 lub A4
 3. forma i technika – dowolna,
 4. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną pracę.
 6. Każda praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie metryczkę: nazwisko autora, imię autora, klasę, szkołę.
 • 5.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (zał. nr 1) należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do dnia 30.10.2023 roku na adres: Ośrodek Adopcyjny SRK ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin.
 4. Prace konkursowe można zgłaszać za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika Konkursu, która przekazuje organizatorowi prace konkursowe lub indywidualnie.
 5. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac plastycznych.
 6. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu, nadesłane lub dostarczone do dnia 30.10.2023 r.
 7. W wypadku przesłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinien się znaleźć dopisek: Praca na konkurs #Adopcja.
 8. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu terminów wskazanych w pkt. 3 decyduje data stempla pocztowego.
 9. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu.

 

 • 6.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Jury powołane przez Organizatora wyłoni spośród przekazanych prac laureatów w trzech kategoriach wiekowych.
 2. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
 3. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 4. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
 5. sposób ujęcia tematu,
 6. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
 7. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30.11.2023 r.
 9. Szkoły o wynikach konkursu zostaną powiadomione przez Organizatora telefonicznie lub mailowo.
 • 7.

NAGRODY W KONKURSIE

 1. Laureaci Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród i otwarcia wystawy nagrodzonych prac.
 2. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora.
 • 1 miejsce – tablet
 • 2 miejsce – głośnik bezprzewodowy JBL
 • 3 miejsce – smartwatch
 1. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

 

 

 • 8.

DANE OSOBOWE I EKSPOZYCJA PRAC

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Zgodnie z 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
 3. Dane osobowe Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konkursu.
 4. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszeniowym Konkursu zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników.
 5. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 6. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.
 7. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania wszystkich zgłoszonych w Konkursie prac, w tym nagrodzonych i wyróżnionych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia pracy w celach promocyjnych.
 10. Uczestnicy konkursu dodatkowo zapewniają, że nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie pracy lub hasła na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania.
 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, danych osobowych, zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.
 2. Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do późniejszego wykorzystania prac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu – zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.
 2. Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie www.adopcje.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania projektu konkursowego
  w celach informacyjnych i edukacyjnych.

Załączniki do Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia do konkursu.
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (osoby niepełnoletnie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Konkurs Plastyczny

#Adopcja

 

 

 1. Nazwa, adres szkoły, telefon, e-mail:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Nazwiska i imiona uczniów oraz zgłaszanych w Konkursie

 

  1. …………………………………………………………………, klasa …………….
  2. …………………………………………………………………, klasa …………….
  3. …………………………………………………………………, klasa …………….
  4. …………………………………………………………………, klasa …………….
  5. …………………………………………………………………, klasa …………….
  6. …………………………………………………………………, klasa …………….

 

 

Imię nazwisko nauczyciela/opiekuna …………………………………………………………………..

Dane kontaktowe:………………………………………………

 

 

…………………………………………………………..                            …………………………………………………………..

               Imię i nazwisko zgłaszającego                                                                                   Pieczątka szkoły

 

Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Ja niżej podpisany/a: …………………………………………………. jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka: ………………………………………………, będącego autorem pracy konkursowej – zwanej dalej jako „utwór”, zgłoszonego przez szkołę: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

klasa: …………, do konkursu plastycznego pn. #Adopcja organizowanego przez Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich ul. Mickiewicza 3,70-383 Szczecin,
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego  (zwanego dalej Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie
na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu.

Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie
i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

 1. publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;
 2. reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
 3. publikacja,
 4. wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

 

 

 

……………………………………..                                          …………………………………

miejscowość i data                                                                               (podpis rodzica/opiekuna prawnego autora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka: ……………………………..………..

niniejszym wyrażam zgodę na:

 1. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu #Adopcja organizowanego przez Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich ul. Mickiewicza 3,70-383 Szczecin (zwany dalej Organizatorem) dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zwanego dalej „Konkursem”, oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).
  1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania
   i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
  2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na stronach internetowych
  3. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.
  4. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  5. Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni go akceptuję.

 

 

 

 

 

……………………………………..                                                        ………………………………

miejscowość i data                                                          (podpis rodzica/opiekuna prawnego autora)