Działalność

Nasz Ośrodek Adopcyjny oferuje pomoc w zakresie:

  • Profesjonalnego przygotowania rodzin do odpowiedzialnego podjęcia roli rodziców adopcyjnych.
  • Prowadzenia grup wsparcia, organizowania zjazdów rodzin adopcyjnych. Pozyskiwanie i doboru optymalnych form opieki rodzinnej dla zgłaszanych dzieci oraz podejmowanie działań na rzecz regulowania ich sytuacji prawno-rodzinnej.
  • Prowadzenia poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, pedagogicznego  i prawnego.
  • Udzielania pomocy prawnej kobietom chcącym oddać dziecko do adopcji.
  • Wspierania kobiet w ciąży i rodzin w sytuacji kryzysowej.

Głównym celem działalności Ośrodka jest zapobieganie sieroctwu społecznemu poprzez stwarzanie każdemu dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku.

Praca Ośrodka skupia się w trzech głównych działach:

  1. praca z kandydatami na rodziców adopcyjnych
  2. praca z rodzinami adopcyjnymi (po powierzeniu dziecka)
  3. praca z rodzinami naturalnymi w sytuacji kryzysowej, w tym również z kobietami w ciąży społecznie problemowej oraz praca na rzecz regulacji sytuacji prawno – rodzinnej dzieci

Pracując z kandydatami na rodziców adopcyjnych, Ośrodek przeprowadza ich diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, wywiad w miejscu zamieszkania. Kandydaci na rodziców adopcyjnych są zobowiązani do odbycia odpowiednich szkoleń. Na zakończenie procedury kwalifikacyjnej odbywa się Zespół Kwalifikacyjny podczas, którego kandydaci mogą uzyskać kwalifikacje do pełnienia danej formy opieki.

Praca z rodziną adopcyjną odbywa się na jej wniosek. Wspierając tą grupę osób Ośrodek organizuje raz w roku Zjazdy Rodzin Adopcyjnych, prowadzi grupy wsparcia rodzin oraz oferuje poradnictwo specjalistyczne i terapię.

Pracując z rodziną naturalną w sytuacji kryzysowej oraz z kobietami w ciąży społecznie problemowej Ośrodek udziela wsparcia poprzez terapię, mediację, poradnictwo specjalistyczne, jak również organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej. Ośrodek pracuje zarówno z rodzinami, których dzieci umieszczone są w zastępczych formach wychowania rodzinnego czy instytucjonalnego jak również z rodzinami, w których zapobieżenie kryzysowi traktowane jest jako przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu. Ośrodek pracuje z kobietami w ciąży i matkami samotnie wychowującymi dzieci. Celem wsparcia każdej kobiety w ciąży, myślącej o oddaniu dziecka do adopcji jest podjęcie przez nią decyzji o jego wychowaniu. Nie namawiamy kobiet do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, lecz staramy się pokazać pozytywne i negatywne strony każdego wyboru oraz możliwości wyjścia z trudnej sytuacji. Szanujemy każdą podjęta decyzję. Prowadzimy również terapię osób, które zdecydowały się oddać dziecko do adopcji.
Ośrodek podejmuje również pracę z dziećmi, poprzez regulowane ich sytuacji prawno – rodzinnej, diagnozę, terapię, poradnictwo.

Realizując w/w zadania oraz regulując sytuacje prawno-rodzinne dzieci pozostawionych przez rodziców biologicznych Ośrodek współpracuje z ośrodkami adopcyjnymi na terenie całego kraju, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie, sądami, szpitalami, domami dziecka, Domem Samotnej Matki w Karwowie, „Caritas” Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,  oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz dzieci i rodzin.