Procedura adopcyjna – wymagane dokumnety

Kandydaci na rodzinę adopcyjną w każdym ośrodku adopcyjnym zobowiązani są do przejścia procedury adopcyjnej, którą szczegółowo reguluje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Procedurą można podzielić na kilka etapów:

  1. Spotkanie osobiste kandydatów w Ośrodku Adopcyjnym ( jest to rozmowa wstępna mająca na celu poznanie Państwa oraz ocenienie czy na tym etapie występują okoliczności formalne, które uniemożliwiają rozpoczęcie procedury adopcyjnej. Na pierwszym spotkaniu prosimy Państwa, w przypadku wyboru dalszej procedury w naszym ośrodku, o złożenie osobistych życiorysów oraz wspólnego zdjęcia. Są to jedyne dodatkowe dokumenty, których wymagamy).
  2. Spotkanie z psychologiem ( w czasie kilku spotkań psycholog przeprowadza z Państwem m. im. rozmowę kierowaną, oraz testy psychologiczne ).
  3.  Wywiad adopcyjny ( wywiad ten przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania i nie ma on charakteru wywiadu środowiskowego – jest anonimowy. Na tym etapie Ośrodek Adopcyjny składa zapytanie do KRK, a Państwa prosi o przygotowanie zaświadczeń od lekarza pierwszego kontaktu – z informacją, że  nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do pełnienie funkcji rodziny adopcyjnej. Prosimy również Państwa o przygotowanie do wglądu zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach – zazwyczaj jest to deklaracja PIT).

Po przejściu trzech wyżej wymienionych etapów na podstawie zgromadzonych informacji Zespół Ośrodka Adopcyjnego podejmuje decyzję o kwalifikacji lub jej braku do udziału Państwa w obowiązkowym szkoleniu kandydatów na rodziców adopcyjnych.

Szkolenie w naszym ośrodku zawsze odbywa się w soboty/niedziele, zazwyczaj jest to 8 spotkań rozłożonych w czasie. Szkolenie prowadzone jest przez 2 prowadzących, którzy wspólnie je prowadzą. Zapraszamy do współpracy także lekarza pediatrę oraz położną. Na zakończenie macie Państwo możliwość  spotkania się z parami, które już przysposobiły dzieci, jest to doskonała okazja do zadawania pytań. W ramach szkolenia zapraszamy Państwa do teatru na spektakl „Wieża z klocków”, a po nim panel dyskusyjny.

Kolejny etap, to gromadzenie wymaganych dokumentów do kwalifikacji, są to:

  • potwierdzenie własności lokalu/umowa wynajmu/lub inna nominacja na lokal;
  • poświadczenie zameldowania na terytorium RP;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu;
  • zaświadczenie o zarobkach;
  • zaświadczenie z KRK – ośrodek uzyskuje je we własnym zakresie;
  • odpis zupełny aktu małżeństwa/ w przypadku osób samotnych odpis zupełny aktu urodzenia.

Procedurę adopcyjną kończy decyzja Zespołu kwalifikacyjnego, która na podstawie w/w dokumentów i poszczególnych etapów podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu lub udzieleniu braku kwalifikacji Państwu jako rodzinie adopcyjnej.

Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji wchodzą Państwo na listę rodzin/osób oczekujących na propozycję dziecka do adopcji, która uwzględnia Państwa oczekiwania i deklaracje.

Szczegółowo opisaną procedurę adopcyjną znajdziecie Państwo w wydanym przez nas poradniku dla kandydatów na rodziców adopcyjnych.”Adopcyjna układanka”

http://www.adopcje.pl/2016/01/adopcyjna-ukladanka-poradnik-dla-kandydatow/