RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.)  oraz bezpośrednio wynikającym z przepisów prawnych obowiązkiem informacyjnym Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej w Szczecinie jako Administrator danych osobowych, podaje następujące informacje.

DEFINICJE

 • Administrator – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gryfińskiej 3;
 • Klient – każda osoba fizyczna korzystająca z usług prowadzonych w ramach realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej, informacje gromadzone na podstawie obowiązujących ustaw, np. w przypadku Ośrodka Adopcyjnego – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887; Dz.U. 2017 poz. 697.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.
 • Strona www: srk-parantela.pl adopcje.pl
 • Dane kontaktowe:srk.parantela@gmail.com

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane dotyczące Administratora:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej 70-806 Szczecinie ul. Gryfińskiej 3, NIP 9551489088, KRS 0000048068
Dane kontaktowe: www.srk-Parantela.pl

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 RODO;

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 RODO;

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. to jest:

dla celów administracyjnych Administratora,

dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

Podmioty instytucje, urzędy, właściwe miejscowo sądy rejonowe, podmioty nadzorujące, współpracujące, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi lub czynności kontrolne: audytu, pomoc prawnej, podatkowej i rachunkowej, kontrole okresowe, kompleksowe, badania ankietowe.

 1. Wszelkie udostępnienie Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RP.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia, jeśli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 3. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
• żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• żądania przenoszenia danych do innego administratora danych (w zakresie określonym art. 20 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego SRK

Sylwia Flanc-Kowalewska