Szkolenie dla rodzin zastępczych

Ankieta ewaluacyjna szkolenie dla rodzin zastępczych grupa 1 – termin zakończenia szkolenia 06.06.2021r.

https://docs.google.com/forms/d/1br0NPQtvI-1NNW7CjHjgndjAZk554ezC9DW4oK5bz2w/edit?usp=sharing

 

Ankieta ewaluacyjna szkolenie dla rodzin zastępczych grupa 2 – termin zakończenia szkolenia 12.06.2021r.

https://docs.google.com/forms/d/151mLEWl0JBTqpZLUd24Uy2ZoBuLOGw0Nk0rf4w2Jiq8/edit?usp=sharing

 

Ankieta ewaluacyjna szkolenie dla rodzin zastępczych grupa 3 – termin zakończenia szkolenia 04.07.2021r.

 

Ankieta ewaluacyjna szkolenie dla rodzin zastępczych grupa zawodowe – termin zakończenia szkolenia 05.07.2021r.

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Ośrodek Adopcyjny SRK informuje, że oferuje kompleksową obsługę w postaci przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz wykonanie badania psychologicznego, pedagogicznego wraz ze sporządzeniem stosownych opinii, jak również wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Ośrodek Adopcyjny posiada uprawnienia do szkolenia programem dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej  „Przyjazny dom”,  które  otrzymało akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 19 czerwca 2013 roku  i zostało zatwierdzone na okres pięciu lat (Nr 8/2013/RZ) w łącznym  wymiarze 125 godzin. Akredytacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została przyznana programowi „Przyjazny dom” na kolejne 5 lat w 2018 roku (Nr 10/2018/RZ). Program ten obejmuje zakres programowy określony w § 2,3,4,6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620). W programie szkolenia określona została liczba godzin, w rozbiciu na poszczególne bloki tematyczne, co daje możliwość organizacji szkolenia, z uwzględnieniem posiadanego przez kandydatów doświadczenia czy procedury ich przekwalifikowywania.

 Cele programu: 

 • wyposażenie uczestników w umiejętności nawiązywania dobrej relacji z dzieckiem w oparciu o zasady dobrego komunikowania się,
 • doskonalenie umiejętności opiekuńczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz pokonywania trudności związanych z kompensacją opóźnień rozwojowych, przygotowanie kandydatów  do lepszego zrozumienia dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i deficytami rozwojowymi,
  • przygotowanie do podjęcia współpracy z rodziną naturalną na rzecz podtrzymanie więzi dziecka z rodzina oraz zwiększenia jego szans powrotu do środowiska naturalnego,
  • zapoznanie z zagadnieniami organizacji opieki nad dzieckiem i rodziną.

 Metody szkolenia:

– zajęcia realizowane będą metodami pracy grupowej.

Formy pracy grupowej:

 • psychodrama,
 • uczenie się przez doświadczenie- odwoływanie się do własnych doświadczeń i dzielenie się nimi z grupą poprzez trening umiejętności wychowawczych,
 • inscenizacja i modelowanie zachowań rodzicielskich,
 • dyskusje,
 • burza mózgów,
 • praca w parach i podgrupach.
 • wykłady,
 • ankiety, kwestionariusze – praca indywidualna,
 • projekcje filmów, prezentacje multimedialne.

Większość z podanych  metod służy aktywizacji wszystkich uczestników, co z kolei wpływa na efektywne opanowanie, utrwalenie i doskonalenie umiejętności pracy z dziećmi i ich rodzinami.

Program szkolenia dotyczy:

1. szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej ( 60 godzin),
2. szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej ( 15 godzin),
3. szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, którzy będą
sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi ( 20 godzin),
4. szkolenia dodatkowego dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej
pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego ( 10 godzin).